Представяме Ви ЕКНАЙС

   ECNAIS
     /създаване, цели, статут/

    Европейският Съвет на Националните Асоциации на Независимите Училища (ECNAIS) е неполитическа и нерелигиозна, международна асоциация за сътрудничество между Националните асоциации на независимите училища в европейските страни.
     През 1998г. ECNAIS се регистрира и създава официално като Асоциация според английските закони. Днес тя работи с голям брой национални асоциации на независими и частни училища от Европа.
 Тя е призната от Съвета на Европа, Европейския Съюз и Европейската комисия за неправителствена организация с определен статут.
      Основни цели и задачи на ECNAIS:

  • Сътрудничество между Националните асоциации на независимите училища, които трябва да се обединят, да функционират като мрежа и да обменят идеи и информация. Във връзка с това всяка година ECNAIS организира срещи, на които се обсъждат новите инициативи; предоставя информация за европейското образование и различните образователни системи; подпомага стартирането на образователни проекти; организира специализирано обучение на учители и директори на училища;
  • Съгласуване между националните асоциации на независимите училища. ECNAIS подкрепя образователните организации като следи за появата на нови тенденции в образованието; дискутира образователните решения на политически фактори; разглежда правителствените и парламентарните документи; прави презентации пред Съвета на Европа, Европейския парламент и всички значими международни организации;
  • Стимулиране на правото на плурализъм и родителски избор по отношение образованието на децата в едно модерно демократично общество.
  • Подпомагане интересите на всички деца съобразно принципите, заложени в Декларацията за правата на човека.

     Членството в ECNAIS е възможно за всяка Национална  асоциация на независимите училища, чийто статут е съгласуван с изброените цели и чиито членове, субсидирани или не от държавните фондове, не участват в публичния сектор на образованието.
          Общото Събрание се провежда всяка година в различни държави, в които има членове на ECNAIS като Националната асоциация е домакин. Право да присъства и гласува по всички въпроси има всяка Асоциация, регистрирана според законите на съответната страна. Всяка година се провежда конференция по тема, която е значима за членовете и която отразява тенденциите в развитието на образованието в европейското общество.