Google+
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

ПРЕПОРЪЧАНО:

Решение № 9, София, 10-ти май 2018 г. (обн. - ДВ, бр., 42 от 22.05.2018 г.)

Конституционният съд в състав: Борис Велчев –председател, членове: Цанка Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети Маркова, Георги Ангелов, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Мариана Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев, Филип Димитров, Таня Райковска, при участието на секретар-протоколиста Гергана Иванова разгледа в закрито заседание на 10-ти май 2018 г. конституционно дело № 5/2017 г., докладвано от съдия Анастас Анастасов.

Read more...

Последвайте ни

                              

Анкета

Смятате ли, че учителите в частните училища преподават по-добре учебния материал?

Регистрация

Възникване на членство

Възникване на членството
Чл. 27. (1)  Членуването в Българската асоциация на частните училища е доброволно.
  (2) В Българската асоциация на частните училища могат да членуват български юридически лица и дееспособни физически лица.
Чл. 28. (1) За членове на БАЧУ могат да бъдат приети лица, които при-тежават лиценз от Министерството на образованието и науката за откриване на частно училище или частна детска градина.
(2) Освен лицата по ал. 1, за членове на БАЧУ могат да бъдат приети и лица, които имат високи професионални постижения в сферата на образованието, ползват се с добра репутация и доверие сред членовете и са препоръчани от трима членове с членство най-малко три години.
Чл. 29. За почетни членове на БАЧУ могат да бъдат приети лица, които са известни със своите академични постижения или с изключително качество в про-фесионалната си дейност в областта на образованието.
Чл. 30. За членове на Българската асоциация на частните училища не могат да бъдат приемани:
1. лица, на които е отнет или е отнеман  лиценза за частно училище или частна детска градина;
2. лица, които са на държавна служба. Такива лица могат да бъдат прие-мани само за почетни членове;
3. лица, които членуват в организации с религиозна насоченост, извън официално регистрираните вероизповедания в Република България;
4. лица, които членуват в други организации или сдружения, чиито цели и предмет на дейност са идентични или сходни с целите и предмета на дейност на Българската асоциация на частните училища.
Чл. 31. Членовете на БАЧУ се приемат от общото събрание по предло-жение на управителния съвет, въз основа на писмена молба и документи, удостове-ряващи статута им съгласно чл. 28, ал. 1 и декларация, че не са налице обстоятелст-вата по чл. 30.

МНЕНИЯ НА УЧЕНИЦИ

ВАШЕТО МНЕНИЕ Е ВАЖНО ЗА НАС!

СПОДЕЛЕТЕ ГО!

Още за "фалшивите" оценки

Дискусионен форум - 14 декември 2017 г.

Как можете да станете член на БАЧУ?

Ако сe интересувате как да станете член на БАЧУ и да имате подкрепата на единствената браншова организация в областта на образованието, моля прочетете повече тук.

Виртуално изложение "Частни училища" 2015 г.

Първото в България виртуално изложение вече е факт. Какво можете да научите от него и как ще ви помогне в избора на училище за вас или вашето дете? Научете повече за виртуалното изложение тук.

 

Субсидии от държавата- повече за програмата.

 Повече за програмата "Парите следват ученика" и ще подпомогне ли държавата учениците, които учат в частни училища. Научете повече за тази програма тук.