Google+
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

ПРЕПОРЪЧАНО:

Решение № 9, София, 10-ти май 2018 г. (обн. - ДВ, бр., 42 от 22.05.2018 г.)

Конституционният съд в състав: Борис Велчев –председател, членове: Цанка Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети Маркова, Георги Ангелов, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Мариана Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев, Филип Димитров, Таня Райковска, при участието на секретар-протоколиста Гергана Иванова разгледа в закрито заседание на 10-ти май 2018 г. конституционно дело № 5/2017 г., докладвано от съдия Анастас Анастасов.

Read more...

Последвайте ни

                              

Анкета

Смятате ли, че учителите в частните училища преподават по-добре учебния материал?

Регистрация

Прекратяване на членство

Прекратяване на членството
Чл. 32. (1) Членството в Българската асоциация на частните училища се прекратява:
1. със смъртта или поставянето под пълно запрещение на член-физиче-ско лице;
2. с изключването поради:
а. неспазване на разпоредбите на устава на БАЧУ;
б. неплащане на членски внос;
в. увреждане на престижа на БАЧУ, възпрепятстване осъществяването на целите й, нарушаване на професионалната и колегиална етика или друга основа-телна причина. Заинтересованата страна се поканва писмено да изясни обстоятел-ствата, ако желае,  пред управителния съвет;
г. членуване, освен в БАЧУ и в други организации или сдружения, чиито цели и предмет на дейност са идентични или сходни с целите и предмета на дей-ност на Българската асоциация на частните училища.
3. с прекратяването на БАЧУ;
4. при отпадане. Отпадането поради невнасяне на установените иму-ществени вноски и системно неучастие в дейността на БАЧУ се констатира по до-кументи, предвидени в устава;
5. въз основа на писмено уведомление до управителния съвет от желае-щия да напусне член. Прекратяването на членството в този случай настъпва от дата-та на подаването на уведомлението.
(2) Решението се взема от общото събрание при поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо.

МНЕНИЯ НА УЧЕНИЦИ

ВАШЕТО МНЕНИЕ Е ВАЖНО ЗА НАС!

СПОДЕЛЕТЕ ГО!

Още за "фалшивите" оценки

Дискусионен форум - 14 декември 2017 г.

Как можете да станете член на БАЧУ?

Ако сe интересувате как да станете член на БАЧУ и да имате подкрепата на единствената браншова организация в областта на образованието, моля прочетете повече тук.

Виртуално изложение "Частни училища" 2015 г.

Първото в България виртуално изложение вече е факт. Какво можете да научите от него и как ще ви помогне в избора на училище за вас или вашето дете? Научете повече за виртуалното изложение тук.

 

Субсидии от държавата- повече за програмата.

 Повече за програмата "Парите следват ученика" и ще подпомогне ли държавата учениците, които учат в частни училища. Научете повече за тази програма тук.