Национален литературен конкурс "Петя Дубарова"

Националният литературен конкурс "Петя Дубарова", посветен на бургаската поетеса Петя Дубарова, е насочен към откриването и развитието на млади литературни дарования. Конкурсът се организира от Община Бургас, Къща музей "Петя Дубарова", МОМН, Националния дворец на децата и РИО – Бургас.

Конкурсът е включен в Националния календар за извънучилищните дейности на МОМН за учебната 2012/2013 г. и в Програмата с Мерки за закрила на деца с изявени дарби.

Изисквания и условия за участие:

1. Участието в конкурса е анонимно.
2. В конкурса могат да участват юноши и девойки от 14 до 19 години в следните две направления:

    Поезия – стихотворение (до пет броя) или цикъл стихотворения.
    Проза – разказ (до три броя).

3. В конкурса участват произведения, които не са публикувани.
4. Творбите се изпращат напечатани в 4 екземпляра на адрес:

гр. Бургас – 8000
ул. "Гладстон" № 68
Дом – музей "Петя Дубарова"
За Националния литературен конкурс "Петя Дубарова"

Краен срок: 31 март 2015 г.

Постъпилите творби се оценяват от петчленно жури, утвърдено от Организационния комитет. Съставът на журито се избира за всяко издание на конкурса. Наградените участници и журито ще бъдат поканени от Организационния комитет в заключителния етап на конкурса, който се провежда всяка година през месец май в гр. Бургас.

Награди:

1. Голямата награда на журито: Пластичен знак и диплом. (Наградата е една за двата раздела – поезия и проза.)
2. Първо, второ и трето място за поезия – диплом.
3. Първо, второ и трето място за проза – диплом.
4. Специални награди на съорганизаторите.
5. Журито определя до 10 поощрения – предметни награди и/или парична сума.
6. Наградените и други творби с високи качества се отпечатват в традиционния за конкурса сборник "Петя.... Пристан зелен".
7. На основание чл. 10, Раздел ІІ от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, ученици от 14 до 18 години, класирани на първо, второ и трето място в конкурса за съответната година, имат право да кандидатстват за стипендия.

Информация от: http://www.dubarovamuseum.com/