Проекти на наредби за изменение и допълнение на наредба № 5 и № 10, проект на Национален спортен календар на МОН

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба No 5 от 30 ноември 2015 г. за общообразователната подготовка
(Обн., ДВ, бр. 95 от 2015 г.)

Наредба
За изменение и допълнение на НАРЕДБА No 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

(обн., ДВ, бр. 73 от 2016 г., изм. и доп., бр. 12 от.2017 г., бр. 46 от 2017 г., бр. 77 от 2017 г., бр. 48 от 2018 г.)

НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 година